พื้นที่สำรวจบริเวณแฟลตประดู่ถึงคณะนิติศาสตร์

 

พื้นที่สำรวจแปลงที่ 1 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 2 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 3 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 4
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 5 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 6 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 7 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 8
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 9 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 10 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 11 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 12
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 13 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 14 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 15 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 16
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 17 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 18 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 19 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 20
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 21 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 22 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 23 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 24
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 25 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 26 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 27 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 28
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 29 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 30 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 31 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 32
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 33 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 34 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 35 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 36
พื้นที่สำรวจแปลงที่ 37 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 38 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 39 พื้นที่สำรวจแปลงที่ 40