หมวด ก. บัญชีรายชื่อพันธุ์ไม้ยืนต้นในแต่ละแปลงที่สำรวจ

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 1

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 2

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 3

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 4

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 5

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 6

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 7

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 8

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 9

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 10

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 11

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 12

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 13

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 14

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 15

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 16

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 17

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 18

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 19

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 20

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 21

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 22

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 23

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 24

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 25

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 26

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 27

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 28

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 29

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 30

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 31

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 32

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 33

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 34

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 35

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 36

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 37

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 38

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 39

- รายชื่อพรรณไม้ยืนต้นแปลงศึกษาที่ 40