หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเอกสารอ้างอิง

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เอกสารอ้างอิง

 

เต็ม  สมิตินันท์. 2520. พันธุ์ไม้ในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่. สมาคมเพื่อนเขาใหญ่, กรุงเทพฯ.
ดอกรัก มารอด. 2542. การสุ่มตัวอย่างสังคมพืช. หน้า 130 – 138. ใน แนวทางในการศึกษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ. โครงการจัดตั้งศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. อักษรสยามการพิมพ์, กรุงเทพฯ. 407 หน้า
ทวี  ไชยเรืองศิริกุล. 2529. ลักษณะโครงสร้างของสังคมพืชป่าดิบแล้งในประเทศไทย. วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.
นิวัติ เรืองพานิช. 2541.นิเวศวิทยาทรัพยากรธรรมชาติ. พิมพ์ครั้งที่1.มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์,กรุงเทพฯ.
พงษ์ศักดิ์ สหุนาฬุ. 2544.นิเวศวิทยาเชิงปริมาณ. ภาควิชาวนวัฒนวิทยา คณะวนศาสตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
สถิตย์ วัชรกิตติ. 2525.การสำรวจทรัพยากรป่าไม้. ภาควิชาการจัดการป่าไม้ คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพ ฯ.
เสรี เวชชบุษกร. 2544. เอกสารประกอบการเรียนวิชา การจัดการพื้นที่อนุรักษ์. ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ.
อุทิศ กุฎอินทร์. 2542. นิเวศวิทยาพื้นฐานเพื่อการป่าไม้. ภาควิชาชีววิทยาป่าไม้ คณะวนศาสตร์   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, กรุงเทพฯ