หน้าหลัก
ban00.jpg ban01.jpg ban03.jpg
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินแม่ช้าง PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   
Monday, 08 June 2009
 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินแม่ช้าง
         เมื่อวันที่  20 พ.ค. 52   สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ    คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับชุมชนตำบลโนนทอง  ดำเนินการจัดกิจกรรม “อบรมเชิงปฏิบัติการผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชนโคกหินแม่ช้าง ตำบลโนนทอง อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น”  เพื่ออบรมความรู้ให้แก่คณะกรรมการป่าชุมชน ผู้นำชุมชน เกี่ยวกับแนวทางการดูแลรักษาป่า  การควบคุม  การปลูกพืชสมุนไพร  และการเพิ่มมูลค่าผลผลิตจากป่าเพื่อการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาต้นน้ำการฟื้นฟูป่าให้อยู่คู่กับวิถีชีวิตชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง   
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาวนศาสตร์ชุมชนที่ 8 (ขอนแก่น) สำนักจัดการป่าชุมชน กรมป่าไม้  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 58 คน  ประกอบด้วย  ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการป่าชุมชน 50 คน  นักวิชาการ 4 คน   
เจ้าหน้าที่สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2 คน  และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ 2 คน
จากการดำเนินกิจกรรมอบรมฯ  มีวิทยากรบรรยายความรู้  ดังนี้ 
                - เทคนิคการปลูกป่า  โดย นายสมศักดิ์ วนัสสกุล
                - ความสำคัญและความจำเป็นที่ต้องปลูกป่าเพิ่ม/ตัวอย่างโครงการปลูกป่าที่ประสบ
                   ผลสำเร็จ  โดย  ผศ.สำอาง  หอมชื่น 
                - การป้องกันไฟป่าและประโยชน์/โทษไฟป่า  โดย  ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์  ภักดี
                - พืชสมุนไพรและการเพิ่มมูลค่า(การแปรรูป)  โดย นายนพพร นนทภา
      เมื่อสิ้นสุดการอบรมฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนจะได้ทำแบบทดสอบความเข้าใจ 12 ข้อ ซึ่งเกณฑ์ผ่านการทดสอบ คือ ร้อยละ 80 ของจำนวนทั้งหมด  ผลการทดสอบปรากฏว่าผู้เข้าร่วมอบรมทั้ง 50 คนผ่านเกณฑ์การทดสอบ ร้อยละ 100 หมายความว่าการจัดกิจกรรมอบรมฯ  ในครั้งนี้ประสบความสำเร็จอย่างมาก  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้และความเข้าใจอย่างแท้จริง

การระดมความคิดเห็น  (ชุมชนต้องการให้คณะทำงาน มข. บริการวิชาการความรู้เรื่องต่างๆ  ดังนี้)
                - การติดตามงานและประเมินผล
                - อบรมเรื่องขยายพันธุ์พืช(ไม้ผล/ไม้ยืนต้น/ผักสวนครัว)
                - แนวเขตป่าที่ชัดเจน
                - ตลาดผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปของป่า
                - วิธีการเพาะพันธุ์พืชสมุนไพร
                - งบประมาณด้านการดูแลป่าชุมชน
                - ชื่อพืชสมุนไพร

dsc01242.jpg

 สถานที่อบรมเชิงปฏิบัติการ

 
 dsc01245.jpg

 บรรยาย  เรื่อง ความสำคัญของการปลูกป่า  โดย ผศ.สำอาง  หอมชื่น

 
 dsc01250.jpg

 บรรยาย  เรื่อง เทคการปลูกป่า  โดย  นายสมศักดิ์  วนัสสกุล

 
 dsc01264.jpg

 บรรยาย  เรื่อง ไฟป่า  โดย ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์  ภักดี

 
 dsc01284.jpg

 มอบของที่ระลึก  แด่ กำนัน ตำบลโนนทอง

 
 dsc01287.jpg

 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 16 September 2009 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >
เนื้อหาล่าสุด
Link น่าสนใจ

» เรารักพระเจ้าอยู่หัว

» หญ้าแฝก
» ทฤษฎีใหม่
» ไบโอดีเซล
» เศรษฐกิจพอเพียง 

» เกษตรอินทรีย์
»
ป่าชุมชน

» ฝนหลวง

» การศึกษาทางไกล

 สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มข.

 ฐานข้อมูลพืชสมุนไพรที่สำรวจและวิจัยภายใต้โครงการ อพ.สธ. มข.

สถิติผู้เข้าชมเว็บ
ผู้เยี่ยมชม: 426605
อ่านมากที่สุด
พันธมิตร/เครือข่าย

ค้นหาข้อมูลในเว็บ
เมนูหลัก
หน้าหลัก
แนะนำ พรด.
คณะกรรมการ
บุคลากร
แผนปฏิบัติงาน
โครงการ/ประเด็นงาน
ระบบ GIS
ปฏิทินกิจกรรม
โครงการ อพ.สธ. มข.
โครงการบริการวิชาการ
ภาพกิจกรรม
สวนร่มเกล้ากัลปพฤกษ์
ที่ตั้งสำนักงาน
จดหมายข่าว
ติดต่อสำนักงาน
  โครงการอันเนื่องมาจาก
  พระราชดำริในภาคตะวันออก
  เฉียงเหนือ (สำนักงาน กปร.)
ค้นหาเอกสาร
คำสั่ง
ประกาศ
รายงานการประชุม
แบบฟอร์ม
เครือข่ายกาญจนาภิเษก

kanchanapisek.gif

jitratda.gif

chaipat.gif

krongkanluang.gif

ohmpps.gif

แบบสอบถาม
ท่านได้รับประโยชน์จากเว็บไซต์นี้มากน้อยเพียงใด?
  
หนังสือ/เอกสารเผยแพร่

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2555

 

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2554

 

 ยางคำ ฐานเรียนรู้สู่ความพอเพียง

 

หยดน้ำพระทัยสู่ดวงใจไทยทุกดวง

 

     รายงานผลการดำเนินการ       

     ประจำปีงบประมาณ 2552

 

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ 2551

 

 หนึ่งทศวรรษ                              แห่งการร่วมสนองพระราชดำริ

 

  แผ่นพับ
------------------------------------ 

   จดหมายข่าว